Nghiên Cứu Vấn Đề

«Bán Đất Và Nhượng Biển»

Của Đảng CSVN.

 

Trương Nhân Tuấn

 

Vấn-đề Việt-Nam mất đất và biển cho Trung-Hoa do hậu-quả của các Hiệp-Ước kư năm 1999 và năm 2000 là một sự thật. Từ năm 2001, đă có  nhiều người trong nước viết bài lên tiếng tố-cáo CSVN đă «bán đất và nhượng biển» cho Tàu. Những lời tố-cáo này hoàn-toàn hợp-lư v́ nội-dung các bài viết đă dựa phần lớn lên thực-tế. Tiếng nói của những người viết ở trong nước biểu-lộ trước hết t́nh-cảm yêu nước nồng-nàn, nhưng đồng-thời bộc-lộ sau đó ḷng can-đảm vô-biên. Hầu hết những người lên tiếng viết về biên-giới đều bị nhà-nước CSVN bắt bỏ tù như Lê Chí Quang, Trần Khuê, Nguyễn Vũ B́nh v.v.. Anh Nguyễn Vũ B́nh bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản-chế ngày 31 tháng 12 năm 2003. 

Người  viết bài này sẽ chứng-minh việc «bán đất và nhượng biển» của đảng CSVN là sự thật, bằng cách so-sánh đường biên-giới Việt-Trung theo Hiệp-Ước Biên-Giới 1999 (HUBG 1999) với đường biên-giới theo Công-Ước 1887, cũng như so-sánh tài-liệu của CSVN công-bố năm 1979 với các «đoạn biên-giới theo đường đỏ» của HUBG 1999.

Lời chứng-minh này thay lời biện-hộ cho những người yêu nước hiện c̣n đang trong ṿng tù-tội v́ đă dám nói lên sự-thật về lănh-thổ quốc-gia.

 

I. Phương-pháp so-sánh

Để tiện việc so-sánh, đường biên-giới sẽ được chia làm ba vùng : Quảng-Đông[1], Quảng-Tây và Vân-Nam như đường biên-giới đă được xác-định do Công-Ước Pháp-Thanh 1887.

Vùng tiếp-giáp Vân-Nam, nhờ có các biên-bản phân-giới do Đại-Tá Pennequin[2] thiết-lập, vùng này có thể so-sánh dễ-dàng. Vùng Quảng-Tây, tài-liệu thiếu-sót v́ thất-lạc. Đại-Tá Galliéni[3] có lập biên-bản phân-giới nhưng không mô-tả hướng đi của đường biên-giới. Các biên-bản phân-định 1887 th́ chỉ có biên-bản của ông De St Chaffray[4] là có giá-trị. Mặt khác, nội-dung mơ-hồ của Hiệp-Ước Biên-Giới 1999 làm cho đoạn này khó so-sánh. Tuy-nhiên, hai bản tường-tŕnh của Trung-Úy Querette[5] và Trung-Úy Détrie[6], hai nhân-viên thuộc ủy-ban phân-giới, đă ghi lại tóm-tắt t́nh-trạng đường biên-giới. V́ vậy hai bản tường-tŕnh này cũng có một giá-trị nhứt-định. Ông Quérette phụ-trách đoạn từ Lũng-Ban đến Vân-Nam, ông Détrie phụ-trách đoạn Lũng-Ban đến Đèo-Lương. Người ta có thể dựa lên các bản tường-tŕnh để bổ-túc cho việc xác-định vị-trị các cột mốc (thí-dụ cột mốc 53 thác Bản-Giốc). Nhật-kư phân-giới của Đại-Tá Servière[7], sau đó Đại-Tá Galliéni tiếp-tục, cho chúng ta những chi-tiết quí-giá, thí-dụ vị-trí cột mốc tại núi Khấu-Mai mà biên-bản phân-giới đă không ghi rơ. Đoạn biên-giới Quảng-Đông tương-đối ngắn, biên-giới phần lớn là con sông, các biên-bản do Chiniac De Labastide[8] và Galliéni lập rơ-ràng, việc so-sánh không khó. Điều quan-trọng, hiện nay tại Văn-Khố Hải-Ngại Pháp tại Aix-En-Provence (CAOM), ngoài hồ-sơ phân-định biên-giới 1887-1897 đă được tŕnh-bày ở các chương trước[9], một số bộ bản-đồ 1/50.000 và 1/100.000 vẫn c̣n được giữ nguyên-vẹn. Hiệp-ước Lào-Việt 1977 phân-định căn-bản trên bộ bản-đồ SGI xuất-bản năm 1948.

Việc so-sánh cụ-thể đường biên-giới sẽ dễ-dàng và có thể thực-hiện bất-kỳ lúc nào mà bản-đồ của HUBG 1999 công-bố.

Theo HUBG 1999, biên-giới vùng Vân-Nam từ giới-điểm số 1 đến giới-điểm số 21. Vùng Quảng-Tây từ giới-điểm 22 đến giới-điểm 52. Phần c̣n lại thuộc biên-giới Quảng-Đông[10].

Ở những nơi có thể so-sánh, ta thấy hai đường biên-giới có một số  khác biệt.

 

II. Những điểm khác biệt theo nội-dung của các Công-Ước :

 

Giới điểm số 1 : đỉnh Khoan-La Sơn, là giao-điểm 3 biên-giới Trung-Hoa – Lào - Việt-Nam. Điểm này không trùng-hợp với giới-điểm theo Hiệp-Ước Lào-Việt.

HUBG 1999 : «Giới điểm số 1 ở điểm có độ cao 1875 của núi Khoan La San (Thập Tầng Đại Sơn), điểm này cách điểm có độ cao 1439 trong lănh thổ Việt Nam khoảng 2,30 km về phía Tây - Tây Bắc, cách điểm có độ cao 1691 trong lănh thổ Việt Nam khoảng 3,70 km về phía Tây - Tây Bắc, cách điểm có độ cao 1208 trong lănh thổ Trung Quốc khoảng 2,00 km về phía Nam.». Hiệp-Ước Việt-Lào[11] : «Khởi đầu từ điểm có tọa-độ 110 G 89’ 03’’ – 24 G 89’ 06’’, điểm này cách điểm cao 1865 – Khoan La San (có kư-hiệu điểm tam-giác) khoảng 120 m (một trăm hai mươi mét) về phía Bắc Tây Bắc, đường biên-giới đi hướng Đông Nam theo sống núi đến điểm cao 1850 (có kư-hiệu điểm tam-giác) ; rồi chuyển hướng Tây Nam theo sống núi Y Ma Ho, trở lại hướng Đông Nam theo sống núi San Cho Kay ...»

 

Giới điểm số 3 : Sông Nậm-Xí-Lùng, HUBG 1999 xác-định sông này là đường biên-giới. Nhưng theo bản-đồ CUBG 1887 do August Pavie thiết-lập năm 1893, sông này thuộc về Việt-Nam và cách biên-giới khoảng vài cây số.

 

Giới điểm số 6 : Đường biên-giới 1887 «gặp sông Thiên-Hà» trong khi ở HUBG 1999 «gặp nhánh suối không tên».

Đường biên-giới HUBG 1999 mô-tả : «xuôi sông Bá-Kết rồi xuôi theo suối Lũng Pô (Hồng Nham) và hạ lưu của nó, hướng chung Đông Bắc đến hợp lưu sông này với sông Hồng, từ đó đường biên giới xuôi sông Hồng, hướng Đông Nam đến hợp lưu sông Hồng với sông Nậm Thi (Nam Khê), tiếp đó ngược sông Nậm Thi (Nam Khê), hướng chung Đông Bắc đến hợp lưu sông Nậm Thi (Nam Khê) với sông Bá Kết (Bá Cát), rồi ngược sông Bá Kết (Bát Tự), hướng chung là hướng Bắc đến hợp lưu sông này với một nhánh suối không tên, sau đó ngược nhánh suối không tên đó, hướng Bắc đến giới điểm số 7

CUBG 1887 : «Từ hợp-lưu sông Long-Bác với sông Hồng, đường biên giới theo trung-tuyến sông Hồng cho đến hợp-lưu của sông này với sông Nam-Tây (Nam Tây Hà 南洗河 HUBG 1999 ghi là sông Nam-Khê, chú-thích tg), sau đó đường biên-giới theo  sông Nam-Tây cho đến hợp-lưu giữa nó với sông Bá-Kết (Bá Kết Hà 結河), đường biên-giới đi ngược sông Bá-Kết cho đến hợp-lưu giữa nó với  con sông có tên Thiên (Thiên Hà 千河), sau đó theo Thiên-Hà cho đến điểm mà con sông nhỏ này bị cắt ngang do con đường từ Cốc-Phương (谷方) đến Lăo-Ao-Trang (老凹), tức là cách làng Cốc-Phương 900 thước.[12]»

 

Giới điểm số 8 : Có sự khác biệt về hợp-lưu hai con sông Chảy và  Nam-Len (Đông Nhai Hà) theo CUBG 1887, với hợp-lưu của hai con sông Chảy và sông Xiao-Bai theo HUBG 1999.

HUBG 1999 «Từ giới điểm số 8, đường biên giới xuôi sông Xanh (Qua Sách), hướng chung là hướng Nam đến hợp lưu sông này với sông Chảy, rồi ngược sông Chảy, hướng chung Đông Nam, đến giới điểm số 9. Giới điểm này ở hợp lưu sông Chảy với sông Xiao Bai».

CUBG 1887 : «Từ điểm chấm dứt đoạn biên-giới thứ nhứt trên sông Qua-Sách (Qua Sách Hà ), đường biên giới từ điểm này xuôi ḍng chảy cho đến hợp-lưu với sông Chảy (Hắc Hà 黑河), đường biên-giới rời sông Qua-Sách bắt qua sông Chảy, đi ngược sông cho đến điểm hợp-lưu với sông Nam-Len (Đông-Nhai Hà )[13].»

 

Giới điểm số 9 : Đường biên-giới 1999, ngoài khoảng «theo đường đỏ» bị thay đổi, c̣n sai biệt là không theo sông Qua-Nhai như CUBG 1887.

HUBG 1999 «Từ giới điểm số 9, đường biên giới rời sông, bắt vào sống núi, rồi theo sống núi, hướng chung Đông Nam, qua điểm có độ cao 741 đến điểm có độ cao 1326, sau đó theo đường phân thủy giữa các nhánh của sông Chảy đổ vào lănh thổ Việt Nam và các nhánh của sông Xiao Bai đổ vào lănh thổ Trung Quốc, hướng chung Đông Bắc, qua các điểm có độ cao 1681, 1541, 1716, 2002, 1964, đỉnh núi không tên (Đại Nham Động) đến điểm có độ cao 1804, từ đó, theo đường đỏ trên bản đồ đính kèm Hiệp ước đến điểm có độ cao 1623, sau đó theo đường phân thủy giữa suối Nàn Xỉn trong lănh thổ Việt Nam và sông Xiao Bai trong lănh thổ Trung Quốc, hướng Đông Bắc, qua điểm có độ cao 1638 đến điểm có độ cao 1661, rồi theo khe, hướng Đông Bắc xuống giữa suối Hồ Pả, tiếp đó xuôi suối này đến hợp lưu suối này với một nhánh khác của nó, rồi rời suối bắt vào sống núi, rồi theo sống núi hướng Tây - Tây Bắc, qua điểm có độ cao 1259 đến giới điểm số 10.»

    CUBG 1887 : «Đường biên-giới sau đó lên bộ theo hướng Đông-Bắc, trước hết theo đường phân-thủy chia thung-lũng sông Chảy với thung-lũng sông Nam-Len (Đông-Nhai Hà), sau đó theo đường phân-thủy chia thung-lũng sông Nam-Tùng (Nam Tùng Hà 南松河) và sông Qua-Nhai (Qua Nhai Hà戈街河).

Đường biên-giới xuống đột-ngột để bắt vào sông Qua-Nhai, tại điểm cách hợp-lưu sông này với sông Nam-Bắc Hà (南北河) khoảng 300 thước, đi ngược sông cho đến giao-điểm của sông này với đường từ Bảo-Lương Nhai (保良街) đến Đại Mao Thảo Pha (大茅草坡)[14].»

 

    III. T́m hiểu các đoạn «biên-giới theo đường đỏ»

    Ở các giới điểm 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 34, 35 (thác Bản-Giốc), 36, 39, 42 (Khấu-Mai Lĩnh), 43, 44, 47, 48, 49 (Đại-Nam Quan), 50, 51, 54 (Tŕnh-Tường)  đường biên-giới có thay đổi (theo đường đỏ).

Ở những nơi «đường biên-giới theo đường đỏ trên bản-đồ đính kèm» th́ không thể kiểm-chứng v́ các «bản-đồ đính kèm» chưa được CSVN công-bố. Ngoại trừ vùng Đại-Nam Quan, bản-đồ mang số 249 C và vùng thác Bản-Giốc, bản-đồ mang số 186 C[15].

Các giới-điểm cũng rất khó kiểm-chứng, mặc dầu đă được mô-tả cao-độ, khoảng-cách với các cao-điểm khác chung-quanh, nhưng không thể nhận-diện nếu không có bản-đồ không-ảnh chụp ba chiều. Tuy-nhiên, nếu đọc nguyên-văn lời tố-cáo của CSVN trước dư-luận quốc-tế năm 1979, về những vụ Trung-Cộng lấn đất từ năm 1954 đến nay, một số nghi-vấn sẽ được giải-tỏa.

Các đoạn biên-giới «theo đường đỏ» thực ra là những đoạn biên-giới đă được sửa-chữa v́ bị Trung-Cộng lấn-chiếm. HUBG 1999 có thể nhằm mục-đích chính-thức-hóa việc chiếm đất của Trung-Cộng. Người ta cho rằng CSVN «bán đất, nhượng biển» v́ thế đều có căn-cứ. Nguyên-bản tài-liệu này được chụp h́nh ở trong chương 9 phụ-lục. Tài-liệu có tựa-đề : «T́nh-h́nh Trung-Quốc lấn chiếm lănh-thổ Việt-Nam từ năm 1954 đến nay.»[16] Nguyên-văn các đoạn liên-hệ đến «biên-giới theo đường đỏ» như sau :

 

    1/ Từ xâm-canh, xâm-cư đến xâm-chiếm đất.

    Lợi-dụng đặc-điểm là núi-sông hai nước ở nhiều nơi liền một dải, nhân-dân hai bên biên-giới vốn có quan-hệ họ-hàng, dân-tộc, phía Trung-Quốc đă đưa dân họ vào những vùng lănh-thổ Việt-Nam để làm ruộng, làm nương, rồi định-cư những người dân đó ở luôn chỗ có ruộng, nương, cuối cùng nhà cầm-quyền Trung-Quốc ngang-ngược coi những khu-vực đó là lănh-thổ Trung-Quốc.

    Khu-vực Tŕnh-Tường thuộc tỉnh Quảng-Ninh là một thí-dụ điển-h́nh cho kiểu lấn-chiếm đó. Khu-vực này được các văn-bản và các bản-đồ hoạch-định và cắm mốc xác-định rơ-ràng là thuộc lănh-thổ Việt-Nam: đường biên-giới lịch-sử tại đây đi qua một dải núi cao, chỉ rơ làng Tŕnh-Tường và vùng chung-quanh là lănh-thổ Việt-Nam. Trên thực-tế, trong bao nhiêu đời qua, những người dân Tŕnh-Tường, những người dân Trung-Quốc sang quá-canh ở Tŕnh-Tường đều đóng thuế cho nhà đương-cục Việt-Nam. Nhưng từ năm 1956, phía Trung-Quốc t́m cách nắm số dân sang làm ăn ở Tŕnh-Tường bằng cách cung-cấp cho họ các loại tem phiếu mua đường, vải, và nhiều hàng khác, đưa họ vào công-xă Đồng-Tâm thuộc huyện Đông-Hưng, khu tự-trị Choang - Quảng-Tây. Nhà đương-cục Trung-Quốc ngiễm-nhiên biến một vùng lănh-thổ Việt-Nam, dài 6 km, sâu hơn 1.300 m  thành sở-hữu tập-thể của một công-xă Trung-Quốc. Từ đó, họ đuổi những người Việt-Nam đă nhiều đời nay làm ăn sinh-sống ở Tŕnh-Tường đi nơi khác, đặt đường dây điện-thoại, tự cho phép đi tuần-tra khu-vực này, đơn-phương sửa lại đường biên-gới sang đồi Khâu-Thúc của Việt-Nam. Tiếp đó họ đă gây ra rất nhiều vụ hành-hung, bắt cóc công-an vũ-trang Việt-Nam đi tuần-tra theo đường biên-giới lịch-sử và họ phá-hoại hoa-mầu của nhân-dân địa-phương. Tŕnh-Tường không phải là một trường-hợp riêng-lẻ, c̣n đến trên 40 điểm khác mà phía Trung-Quốc tranh-lấn với thủ-đoạn tương-tự như xă Thanh-Loa, huyện Cao-Lộc (mốc 25,26,27) ở Lạng-Sơn, Khẳm-Khau (mốc 17-19), ở Cao-Bằng, Tả-Lũng, Làn-Phù-Ph́n, Minh-Tân (mốc 14) ở Hà-Tuyên, khu-vực xă Nam-Chay (mốc 2-3) ờ Hoàng-Liên-Sơn với chiều dài hơn 4 Km, sâu hơn 1 Km; diện-tích hơn 300 héc-ta.

    Có thể nói đây là một kiểu chiếm đất một cách êm-lặng.

    

    Biên-giới vùng Tŕnh-Tường, hiện nay có tranh-chấp, tương-ứng các cột mốc 30, 31, 32 của CUBG 1887, được xác-định qua biên-bản 21 tháng 12 năm 1893 : «La frontière suivra ensuite le cours de ce même affluent jusqu’à son intersection avec le ruisseau qui prend sa source à 500 mètres de 呈祥 (en annamite Trinh Tuong, en chinois Tcheng Siang) ; elle suivra ce ruisseau depuis cette intersection jusqu’à sa source ; de là, elle se dirigera par des lignes droites jusqu’à 北崗 (en annamite Bac Cuong Aï, en chinois Pé Kang Aï), passant par les sommets 675, 812 et 746 qui se trouvent au N.O. de Trinh Tuong.

Le village de Trinh Tuong appartient à l’Annam ; ceux de 衞慙 (en annamite Vệ Tàm, en chinois Shu Tsan) et de 矯曹(en annamite Kiểu-Tào, en chinois Kiao Tsao) à la Chine

Đường biên-giới sau đó là cũng là phụ-lưu nói  trên cho tới giao điểm của sông này với con suối mà nguồn của nó cách Trịnh-Tường 呈祥 (Tcheng-Siang) 500 m ; đường biên-giới theo ḍng suối này từ giao-điểm cho tới nguồn của nó. Tại đây đường biên-giới theo những đường thẳng cho tới Bắc-Cương Ải 北崗, đi ngang qua các đỉnh 675, 812 và 746 về phía Tây-Bắc Trịnh-Tường.

    Làng Trịnh-Tường thuộc về Việt-Nam ; các làng Vệ-Tàm 衞慙 ( Shu-Tan) và Kiểu-Tào 矯曹(Kiao Tsao) th́ thuộc về Trung-Hoa.»

Biên-bản đă xác-định rơ rệt làng Tŕnh-Tường thuộc về Việt-Nam. Biên-giới tại đây được xác định là  những đường thẳng nối các đỉnh cao 675, 812 và 746.  Các đỉnh này ở về phía Tây-Bắc Tŕnh-Tường.

Đây là đoạn «biên-giới theo đường đỏ» gần mốc giới 54 của HUBG 1999. V́ chưa biết được h́nh-dạng «đường đỏ» phân-chia vùng này thế nào nên không thể kết-luận. Theo tài-liệu th́ có tới 40 vùng như thế trên biên-giới. Người thông-hiểu t́nh-h́nh trong nước nói rằng Việt-Nam mất 750km² đất.

Biên-giới xă Thanh-Loa, huyện Cao-Lộc, Lạng-Sơn bị lấn ở đoạn Bản-Phiêu Ngoại Sách (cột mốc 25),  Pháp-Ca Sơn (26), Bộ-Tác Sơn (27). Vùng này tương-ứng với đoạn «biên-giới theo đường đỏ» ở mốc giới 50.

Vùng Khảm-Khau (cột mốc 17 Canh-Hoa Ải ; 19 Lũng-Dương Ca) Cao-Bằng, tương-ứng vùng «đường đỏ» thuộc giới-điểm 44 của HUBG 1999.

Đoạn các giới-điểm 46, 47, 48 và 49 thuộc đoạn biên-giới từ B́nh-Nhi Quan đến Đại-Nam Quan.

 

2/ Lợi-dụng việc xây-dựng các công-tŕnh hữu-nghị để đẩy lùi biên-giới sâu vào lănh-thổ Việt-Nam.

    Năm 1955, tại khu-vực Hữu-Nghị Quan, khi giúp Việt-Nam khôi-phục đoạn đường sắt từ biên-giới Việt-Trung đến Yên-Viên, gần Hà-Nội, lợi-dụng ḷng tin của Việt-Nam, phía Trung-Quốc đă đặt điểm nối ray  đường sắt Việt-Trung sâu trong lănh-thổ Việt-Nam trên 300m so với đường biên-giới lịch-sử, coi điểm nối ray là điểm mà đường biên-giới  giữa hai nước đi qua. Ngày 31 tháng 12 năm 1974, Chính-Phủ Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Ḥa đă đề-nghị chính-phủ hai nước giao cho ngành đường sắt hai bên điều-chỉnh lại điểm nối ray cho phù-hợp với đường biên-giới lịch-sử nhưng họ một-mực khước-từ bằng cách hẹn đến khi hai bên bàn toàn-bộ vấn-đề biên-giới th́ sẽ xem-xét. Cho đến nay họ vẫn trắng-trợn ngụy-biện rằng khu-vực hơn 300m đường sắt đó là đất Trung-Quốc với lập-luận rằng “không thể có đường sắt nuớc này đặt trên lănh-thổ nước khác”.

    Cũng tại khu-vực này, phía Trung-Quốc đă ủi nát mốc biên-giới số 18 nằm cách cửa Nam-Quan 100m trên đường Quốc-Lộ để xóa vết-tích đường biên-giới lịch-sử, rồi đặt cột mốc ki-lô-mét 0 đường bộ sâu vào lănh-thổ Việt-Nam trên 100m, coi đó là vị-trí đường quốc-giới giữa hai nước ở khu-vực này.

    Như vậy, họ đă lấn-chiếm một khu-vực liên-hoàn từ đường sắt sang đường bộ thuộc xă Bảo-Lâm, huyện Văn-Lăng, tỉnh Lạng-Sơn của Việt-Nam, dài 3.100km (có lẽ ghi sai, m chứ không thể km, chú-thích của tác-giả) và vào sâu đất Việt-Nam 0,500 km. Năm 1975, tại khu-vực mốc 23 (xă Bảo-Lâm, huyện Văn-Lăng, tỉnh Lạng-Sơn), họ định diễn lại thủ-đoạn tương-tự khi hai bên phối hợp đặt ống dẫn dầu chạy qua biên-giới: phía Việt-Nam đề-nghị đặt điểm nối ống dẫn dầu đúng đường biên-giới, họ đă từ-chối, do đó bỏ dở công-tŕnh này.

    Khi xây-dựng các công-tŕnh cầu-cống trên sông, suối biên-giới, phía Trung-Quốc cũng lợi-dụng việc thiết-kế kỹ-thuật làm thay đổi ḍng chảy của sông, suối về phía Việt-Nam, để nhận đường biên-giới có lợi cho phía Trung-Quốc.

    Các cầu ngầm Hoành-Mô thuộc tỉnh Quảng-Ninh được Trung-Quốc giúp xây-dựng vào năm 1968. Một thời-gian dài sau khi cầu được xây-dựng xong, hai bên vẫn tôn-trọng đường biên-giới ở giữa cầu; vật-liệu dự-trữ để sửa-chữa cầu sau nầy cũng được đặt ở mỗi bên với số-lượng bằng nhau tính theo đường biên-giới ở giữa cầu. Nhưng do Trung-Quốc có sẵn ư-đồ chỉ xây một cống nước chảy nằm sát bờ Việt-Nam nên lưu-lượng ḍng chảy đă chuyển hẵn sang phía Việt-Nam, từ đó phía Trung-Quốc dịch đường biên-giới trên cầu qua sang đất Việt-Nam. Thủ-đoạn như vậy cũng thực-hiện đối với cầu ngầm P̣-Hèn (Quảng-Ninh), đập Ái-Cảnh (Cao-Bằng), cầu Ba-Nậm-Cúm (Lai-Châu)...

 

Đoạn «biên-giới theo đường đỏ» vùng Đại-Nam Quan tương-ứng mốc-giới 49.

 

    3/ Đơn-phương xây-dựng các công-tŕnh ở biên-giới lấn sang đất Việt-Nam. Trên đoạn biên-giới đất liền cũng như các đoạn biên-giới đi theo sông-suối, tại nhiều nơi, phía Trung-Quốc đă tự-tiện mở rộng xây-dựng các công-tŕnh để từng bước xâm-lấn đất.

    Tại khu-vực cột mốc 53 (xă Đàm-Thủy, huyện Trùng-Khánh, tỉnh Cao-Bằng) trên sông Qui-Thuận có thác Bản-Giốc, từ lâu là của Việt-Nam và chính-quyền Bắc-Kinh cũng đă công-nhận sự thật đó. Ngày 29 tháng 2 năm 1976, phía Trung-Quốc đă huy-động trên 2.000 người kể cả lực-lượng vũ-trang lập-thành hàng rào bố-pḥng dày-dặc bao-quanh toàn-bộ khu-vực thác Bản-Giốc thuộc lănh-thổ Việt-Nam, cho công-nhân cấp-tốc xây-dựng một đập kiên-cố bằng bê-tông cốt sắt ngang qua nhánh sông biên-giới, làm việc đă rồi, xâm-phạm lănh-thổ Việt-Nam trên cồn P̣-Thoong và ngang-nhiên nhận cồn này là của Trung-Quốc.

    Các thị-trấn Ái-Điểm (đối-diện với Chi-Ma, Lạng-Sơn), B́nh-Măng (đối-diện Sóc-Giang, Cao-Bằng) vốn đă nằm sát các mốc-giới 43 và 114, lại ngày càng được phía Trung-Quốc mở rộng ra lấn sang đất Việt-Nam từ hàng chục đến đến hàng trăm mét với công-tŕnh nhà-cửa, trường-học, khu-phố ...

    Bằng cách tổ-chức lâm-trường, trồng cây gây rừng, làm đường chắn lửa, đặt hệ-thống điện cao-thế, điện-thoại lấn vào lănh-thổ Việt-Nam, Trung-Quốc đă biến nhiều vùng đất khác của Việt-Nam thành đất của Trung-Quốc.

 

Đoạn ải Chí-Mă (Ải-Điếm Ải Khẩu, không phải Ái-Điểm) là cột mốc 44, không phải cột 43. Cột mốc 43 có tên Đạo-Nê Sơn. Đoạn này tương-ứng «đường biên-giới theo đường đỏ» cận mốc-giới 51. Cột mốc 114 ở Cao-Bằng có tên B́nh-Măng Ải Khẩu. Đoạn thác Bản-Giốc «theo đường đỏ» ở khoảng mốc-giới 35.

 

    4/ Từ mượn đất của Việt-Nam đến biến thành lănh-thổ của Trung-Quốc.

    Ở một số địa-phương, do địa-h́nh phức-tạp, điều-kiện sinh-hoạt của dân-cư Trung-Quốc gặp khó-khăn, theo yêu-cầu phía Trung-Quốc, Việt-Nam đă cho Trung-Quốc mượn đường đi lại , cho dùng mỏ nước, cho chăn trâu, lấy của, đặt mồ-mả... trên đất Việt-Nam, họ đă dần-dần mặc-nhiên coi những vùng đất mượn này là đất Trung-Quốc. Khu-vực Phia-Un (mốc 94-95) thuộc huyện Trà-Lĩnh, tỉnh Cao-Bằng là điển-h́nh cho kiểu lấn-chiếm này. Tại đây, mới đầu phía Trung-Quốc mượn con đường ṃn, rồi tự ư mở rộng mặt đường để ô-tô đi lại đuợc vào khu-vực mỏ của Trung-Quốc, đặt đường dây điện, đưa dân đến ở ngày càng đông, lập làng bản mới. Dựa vào thực-tế đó, từ 1956 họ không thừa-nhận đường biên-giới lịch-sử chạy trên đỉnh núi Phia-Un mà đ̣i biên-giới chạy xa về phía Nam con đường, sâu vào đất Việt-Nam trên 500 mét. Lư-lẽ của họ là nếu không phải đất của Trung-Quốc sao họ có thể làm đường ô-tô, đặt đường điện-thoại được... Nguyên-nhân chủ-yếu của việc họ lấn chiếm là v́ khu-vực Phia-Un có mỏ măng-gan.

 

Cột mốc 94 tên Kim-Thiền Khẩu và cột 95 mang tên Tứ-Bang Lĩnh. Vùng này tương-ứng «đường biên-giới theo đường đỏ» cận mốc-giới 27.

 

    5/ Xê-dịch và xuyên-tạc pháp-lư các mốc-giới để sửa-đổi đường biên-giới.

    Ngoài việc lợi-dụng một số các mốc-giới đă bị Trung-Quốc xê-dịch từ trước sai với nguyên-trạng đường biên-giới lịch-sử để chiếm-giữ trái phép đất Việt-Nam, nay phía Trung-Quốc cũng tự ư di-chuyển mốc ở một số nơi, hoặc lén-lút đập-phá, thủ-tiêu các mốc không có lợi cho họ như ở khu-vực Chi-Ma (Lạng-Sơn), khu-vực mốc 136 ở Cao-Bằng... Đối với những trường-hợp như vậy, họ đều khước-từ đề-nghị của phía Việt-Nam về việc hai bên cùng điều-tra và lập biên-bản xác-nhận. Ngay tại một số nơi mà vị-trí mốc giới đặt đúng với đường biên-giới lịch-sử, họ cũng t́m cách xuyên-tạc đường biên-giới đă rơ-ràng chạy giữa hai mốc như khu-vực Kùm-Mu – Kim-Ngân - Mẫu-Sơn (mốc 41, 42, 43) ở Lạng-Sơn dài trên 2,5 Km, diện-tích gần 1.000 héc-ta, khu-vực Nà-Pảng – Kéo-Tŕnh (mốc 29, 30, 31) ở Cao-Bằng, dài 6,45 Km, sâu vào đất Việt-Nam 1,3 Km, diện-tích gần 200 héc-ta.

 

    Mốc 41 là Lục-Vinh Sơn, 42 Công-Mẫu Sơn, 43 Đạo-Nê Sơn. Mốc 136 (Cao-Bằng) Bạch-Hoài Đại Ải. Cột mốc 29 Tam-Sắc Sơn, 30 Khấu-Sơn Ngoại Sách, 31 Khô-Liểu Lĩnh.

   

    6/ Làm đường biên-giới lấn sang Việt-Nam.

    Để chuẩn-bị cho các cuộc tiến-công xâm-lược Việt-Nam, liên-tiếp trong nhiều năm trước, phía Trung-Quốc đă thực-hiện kế-hoạch làm đường biên-giới qui-mô lớn nấp dưới danh-nghĩa là để “cơ-giới-hóa nông-nghiệp”. Đặc-biệt là từ năm 1974 lại đây, họ đă mở ào-ạt những chiến-dịch làm đường, có nơi huy-động một lúc 8.000 người vào công-việc này. Trong khi làm các đường đó, họ phá di-tích về đường biên-giới lịch-sử, nhiều nơi họ đă lấn vào lănh-thổ Việt-Nam, chỉ tính từ tháng 10 năm 1976 đến năm 1977, bằng việc làm đường biên-giới họ đă lấn vào đất Việt-Nam tại hàng chục điểm, có điểm diện-tích rộng trên 32 héc-ta, sâu vào đất Việt-Nam trên 1 km như khu-vực giữa cột mốc 63-65 thuộc huyện Trà-Lĩnh, tỉnh Cao-Bằng hay khu-vực giữa mốc 1-2  Cao-Ma-Pờ thuộc tỉnh Hà-Tuyên dài 4 km, sâu vào đất Việt-Nam 2 km.

 

Vùng Cao-Ma-Pờ, thực ra là Cao-Mă-Bạch, cột mốc số 1 ở trên đèo, cách Tân-Nham 2 dặm và mốc số 2 trên đỉnh đèo ở phía Bắc Cao-Mă-Bạch. Tương-ứng «đường biên-giới theo đường đỏ» cận giới-điểm 21.

 

    7/ Lợi-dụng vẽ bản-đồ giúp Việt-Nam để chuyển-dịch đường biên-giới.

Năm 1955-1956, Việt-Nam đă nhờ Trung-Quốc in lại bản-đồ nước Việt-Nam tỉ-lệ 1/100.000. Lợi-dụng ḷng tin của Việt-Nam, họ đă sửa kư-hiệu một số đoạn đường biên-giới dịch về phía Việt-Nam, biến vùng đất của Việt-Nam thành của Trung-Quốc. Thí-dụ: họ đă sửa kư-hiệu ở khu-vực thác Bản-Giốc (mốc 53) thuộc tỉnh Cao-Bằng, nơi họ định chiếm một phần thác Bản-Giốc của Việt-Nam và cồn P̣-Thoong.

 

    8/ Dùng lực-lượng vũ-trang uy-hiếp và đóng chốt để chiếm đất.

    Trên một số địa-bàn quan-trọng, phía Trung-Quốc trắng-trợn dùng lực-lượng vũ-trang để cố đạt tới mục-đích xâm-lấn lănh-thổ. Tại khu-vực Trà-Mần - Suối-Lũng (mốc 136 – 137) thuộc huyện Bảo-Lạc, tỉnh Cao-Bằng, năm 1953 Trung-Quốc đă cho một số hộ dân Trung-Quốc sang xâm-cư ở cùng với dân của Việt-Nam; sau đó, họ tiếp-tục đưa dân sang thêm h́nh-thành ba xóm với 16 hộ, 100 nhân-khẩu mà họ đặt tên là Si Lũng theo tên một làng của Trung-Quốc gần đó. Tuy thế, cho đến năm 1957 phía Trung-Quốc vẫn thừa-nhận khu-vực này là đất của Việt-Nam. Từ năm 1957 trở đi, họ tiến-hành việc dựng trường học, bắc dây truyền-thanh đào hố khai-thác than ch́ rồi ngang-nhiên cắm cờ biểu-thị chủ-quyền lănh-thổ của Trung-Quốc. Tháng 6 năm 1976, họ đă trắng-trợn đưa lực-lượng vũ-trang đến đóng chốt để đàn-áp quần-chúng đấu-tranh và ngăn-cản việc tuần-tra của Việt-Nam vào khu-vực này, chiếm hẵn một vùng đất Việt-Nam trên 3,2 Km, có mỏ than ch́.

Ở khu-vực giữa mốc 2 – 3 thuộc xă Nậm-Chảy, huyện Mường-Khương, tỉnh Hoàng-Liên-Sơn cũng xăy ra t́nh-h́nh như vậy. Năm 1967 – 1968, nhiều hộ người Mèo thuộc huyện Mă-Quan, tỉnh Vân-Nam (Trung-Quốc) chạy sang định-cư ở đây. Phía Việt-Nam đă yêu-cầu phía Trung-Quốc đưa số dân đó trở về Trung-Quốc, nhưng họ đă làm ngơ, lại tiếp-tục tăng số dân lên đến 36 hộ gồm 152 người, vào vùng này thu-thuế phát phiếu vải cho dân, đặt tên cho xóm dân Mèo nầy là “Śn-Sài-Thàng”, tên của một bản Trung-Quốc ở bên kia biên-giới cách khu-vực nầy 3 Km. Mặc dù phía Việt-Nam đă nhiều lần kháng-nghị, họ vẫn không rút số dân đó đi, trái lại, đầu năm 1976 c̣n đưa lực-lượng vũ-trang vào đóng-chốt chiếm giữ. Nay họ đă lập thêm đường dây điện-thoại, loa phóng-thanh, dựng trường học, tổ-chức đội sản-xuất, coi là lănh-thổ của Trung-Quốc.

 

Cột mốc 136 có tên Bạch-Hoài Đại Ải và cột mốc 137 Cốc-Tùng Sơn, tương-ứng vùng «biên-giới theo đường đỏ» ở mốc giới 22. Mốc số 2,  trên đường từ Long-Ba-Mỹ đến Bạch-Thạch Nhai, cột số 3 trên đường từ Nam-Trại đến Giáp-Mă-Thạch (Lào-Cai - Vân-Nam, biên-bản số 2 ngày 13 tháng 6 năm 1897), tương-ứng đoạn «đường đỏ» thuộc mốc giới số 9. Trong đoạn này có mỏ than ch́ ở Suối Lũng.

 

 IV. Xoá bỏ huyền-thoại «bác cháu ta có công giữ nước».

 

Từ thực-tế cho đến tài-liệu trên, CSVN đă để lộ trước hết cái dại-dột của người lănh-đạo. Đoạn liên-quan Tŕnh-Tường cũng như nhiều đoạn khác, biết được thái-độ của Trung-Cộng, ta không khỏi tự hỏi «chẳng lẻ đất nước này vô chủ hay sao ?». CSVN để lộ rơ-rệt hơn bao giờ hết tinh-thần «quốc-tế» nhưng bạc-bẻo với dân và hờ-hửng đối với đất nước.

Nếu ta trở lại vấn-đề Hoàng-Sa, từ khi chính-phủ CSVN hiện-hữu cho đến năm 1979, chính-phủ này đă nhiều lần lên tiếng công-nhận chủ-quyền của Trung-Cộng tại quần-đảo. Trong khi quân VNCH đang chí-tử với Trung-Cộng tại Hoàng-Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 để bảo-vệ lănh-thổ nước nhà, CSVN vẫn im-lặng đồng-lơa với quân xâm-lăng. Những vụ Trung-Cộng lấn đất trên biên-giới cũng thế, đă xăy ra từ 1954, lúc Hồ Chí Minh c̣n tại-vị. Chúng ta chưa bao giờ nghe ông Hồ lên tiếng phản-đối. Toàn-bộ tài-liệu cho ta biết rơ những âm-mưu lấn đất của Trung-Cộng. Thác Bản-Giốc, ải Đại-Nam, Tŕnh-Tường, các mỏ khoáng-sản cũng như tham-vọng bành-trướng biển Đông v.v… CSVN chỉ lên tiếng phản-đối sau 1979, tức sau khi có xung-đột với Trung-Cộng, CSVN bỏ Tàu theo Liên-Xô. Nếu không có cuộc chiến này chắc-chắn họ im luôn. Nhưng sự lên tiếng của họ từ 1979 đến nay có hiệu-quả ǵ không ? Câu trả lời là Không có ǵ hết ! Hiệp-Ước 1999 là bằng-chứng cụ-thể cho lời khẳng-định này.

Ta thấy biên-giới vùng Đại-Nam Quan (Nam-Quan) đă thay-đổi từ thời c̣n Hồ Chí Minh. Cột mốc 18 bị «ủi nát» và lấn về Việt-Nam trên 200m. Đoạn nối ray cũng bị lấn 300m từ thời Hồ Chí Minh. Vấn-đề thác Bản-Giốc trở nên rơ-rệt hơn ở tài-liệu này. CSVN đă biết thác Bản-Giốc thuộc Việt-Nam và họ không thiếu bằng chứng để chứng-minh chủ-quyền của Việt-Nam tại đây.

Nhiều phần đất đă đổi chủ từ lâu như tài liệu tố-cáo, nhưng cũng có nhiều vùng biên-giới bị thay đổi sau cuộc chiến 1979. Một số cao điểm thuộc lănh-thổ Việt-Nam đă bị Trung-Hoa chiếm-đóng từ 1979 cho đến hôm nay. Các đoạn biên-giới thuộc giới-điểm 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 đều thay-đổi theo «đường đỏ». Đoạn từ giới điểm 40 đến 46, là tổng Đèo-Lương[17], trước 1887 thuộc Việt-Nam, mất về Tàu do sự trao-đổi của Đại-Tá Galliéni năm 1894 (xem chương 3). Việt-Nam chỉ c̣n giữ được các cao-điểm chiến-lược, trong đó có ngọn Khấu-Mai. Sau 1979, các cao điểm chiến-lược đó đều bị Trung-Cộng chiếm.

Khảo-sát các tài-liệu ta cũng biết cột mốc bị dời đi đă bắt đầu từ khi đường biên-giới phân-định vừa xong (1897). Hồ-sơ SGI (xem phụ-lục chương 9, phần SGI) cho phép ta khẳng-định như thế. Thực-dân Pháp làm ngơ chuyện này v́ đối với họ là chuyện nhỏ, v́ không phải là đất của cha-ông họ để lại.

Những lời tuyên-bố trễ-tràng của CSVN không nhằm mục-tiêu đ̣i lại lănh-thổ hay lănh-hải đă bị mất. Hai hiệp-ước đă kư năm 1999 và năm 2000 là hai bằng-chứng hùng-hồn : Thác Bản-Giốc nhượng mất ½, ải Đại-Nam nhượng trên 200m, nhượng núi Khấu-Mai, nhượng trên 11.000km² biển trong Vịnh Bắc-Việt v.v… Nhưng những vùng đất và biển mà CSVN nhượng cho Trung-Cộng mà chúng ta biết được chỉ là phần nổi của một băng-đảo. Khi các bản-đồ của hiệp-ước 1999 được công-bố ta sẽ thấy có thêm bao nhiêu đất bị mất.

Trong vấn-đề nhượng lănh-thổ và lănh-hải của Việt-Nam, Hồ Chí Minh là người có trách-nhiệm lớn nhất. Hồ Chí Minh có chủ-trương nhượng đất, nhượng biển, nhượng hải-đảo từ thập-niên 1950, thời ông c̣n sống. Các vùng đất được hợp-thức-hóa vào năm 1999 phần lớn là nhượng từ thời Hồ Chí Minh.  

«Các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta có công giữ nước» là khẩu-hiệu ta thường nghe ở trong nước. Thực-tế cho thấy «bác cháu» họ không hề giữ nước. Chúng ta chưa dám nói bác cháu họ đă bán nước. Nhưng phần nói về núi Khấu-Mai, ta sẽ thấy hành-động «các cháu của bác» là hành-động bán nước. «Bác cháu» họ là những người có tội rất nặng trước những vua Hùng.

  

Trương Nhân Tuấn

 

 [1] Theo điều-kiện năm 1887.

[2] Chủ-Tịch Ủy-Ban phân-giới vùng Vân-Nam 1895-1897.

[3] Chủ-Tịch Ủy-Ban phân-giới vùng Quảng-Tây 1893-1894.

[4] Chủ-Tịch Ủy-Ban Phân-Định Pháp 1885-1886.

[5] Sĩ-quan phụ-trách cắm mốc vùng Quảng-Tây dưới quyền ông Galliéni.

[6] Idem.

[7] Chủ-Tịch Ủy-Ban phân-giới vùng Quảng-Tây 1891-1893.

[8] Chủ-Tịch Ủy-Ban phân-giới vùng Quảng- Đông 1889-1891.

[9] Lời giới thiệu : Bài viết này trích trong sách « Biên-Giới Việt-Trung 1885-2000 - lịch-sử thành-h́nh và những tranh-chấp », sẽ xuất-bản khoảng tháng 10 năm 2005. Sách dày 850 trang, tŕnh bày cụ-thể đường biên-giới lịch-sử và đường biên-giới  theo Công-Ước 1887, với đầy-đủ tài-liệu gốc. Giá bán 32 $US hay 28 Euros (cộng thêm cước-phí : Hoa-Kỳ 13 $US, Châu-Âu 8 Euros). Liên-lạc : truongnhantuan@yahoo.fr hay viết thư về địa-chỉ : Ngô Quốc Dũng, N° 3 parc du Château, 78  rue des Polytres, Marseille 13013, France.

[10] Việc so-sánh đặt trên những điều-kiện của công-ước 1887.

[11] Xem La Nouvelle Frontière Lao-Vietnam, tác-giả Bernard Gay (Histoires des frontière de la Péninsule indochinoise – 2. Sous la direction de P.B. Lafont). NXB Harmattan, Paris.

[12] Xem biên-bản số 2 : Từ hợp-lưu sông Long-Bác với sông Hồng đến sông Qua-Sách. Chương 4.

[13] Xem biên-bản số 3 : Từ Qua-Sách Hà đến Cao-Mă Bạch thuộc Bắc-Kỳ đến Tân-Nhai thuộc Vân-Nam. Chương 4.

[14] Như ghi chú 3.

[15] Bản-đồ do ông Nguyễn Ngọc Giao công-bố trên internet.

[16] Tài-liệu này do ông Thái Văn Cầu gởi cho. Tác-giả trân-trọng cám-ơn.

[17] Tổng Đèo-Lương trên bản-đồ tương-ứng với lỗ hổng phía Đông-Bắc Cao-Bằng, giáp giới với Lạng-Sơn.