TẠP CHÍ CÁCH MẠNG Số 45

Bài Nói Chuyện Của TS Lê Đăng Doanh - Dân Chủ Hóa Việt Nam (tt.) - De Gaulle và Duy Tân - Các Điểm Đề Nghị Của Thiền Sư Nhất Hạnh Và Chuyện Vua Sở Mất Cung - Em Tôi - Thơ Song LongGóp Ư Về Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Biên Giới Việt Trung - Mặt Trái Chiếc Huân Chương - Một Vụ Khiêu Khích Không Thành - Nhuệ Hồng Nói Với Nhật Hạnh - Thời Sự Kinh Tế Việt Nam - Thơ Ngô Minh Hằng - Văn Học Sử Việt Nam Trong Tương Lai - Việt Nam Sau 30 Năm - Xuân C̣n Măi Với Người  - Thơ Tha Hương - Thơ Thạch Thảo

-