TẠP CH CCH MẠNG  Số 19
CSVN ang Muốn G ? - Cuộc Tranh Luận Si Nổi - Cuồng Vọng Hay Ảo Vong Của ảng CSVN - ọc Nguyễn Huy Thiệp - Nguyễn An Ninh - Những Biến Chuyển Tại Lo - ng Clinton V Chuyến i Thăm Việt Nam - Qun ảo Sparatly - Mồ Chn Trung Cộng Năm 2000 - Qu Hương 25 Năm Qua - Sng Ngầm - Vụ 1422 - Thiếu y Arthur G. Eklund - X Hội Dn Sự - Nghĩa Chuyến Viếng Thăm Việt Nam Của ng Clinton