TẠP CHÍ CÁCH MẠNG  Số 16
Bài Học Thất Bại Của Hoa Kỳ - Bản Điều Trần Của Lynn O'Shea - Bạn Đọc Viết - Boris Yelsin - Chuyện Châu Chấu Đá Xe - Chính Sách Ngoại Giao Của Hoa Kỳ Với Cu Ba - Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II - Hà Nội Có Thực Ḷng - Hiệp Ước Bị Đ́nh Trệ - Một Chúc Ghi Nhận Khi Đọc Thi Phẩm Gọi Đàn - Nguyễn Du - Một Thiên Tài Văn Chương - T́nh Người - Tương Lai Chính Trị Của Nam Dương - Việt Nam Thế Kỷ 21 - Vơ Tây Sơ