TẠP CHÍ CÁCH MẠNG  Số 12
Bản Điều Trần Của Bill Bell - Bao Giờ Lê Khả Phiêu... - Cuộc Vận Động Bí Mật Của Do Thái - Đổi Mới Nửa Vời - Thơ Văn Cộng Sản - T́nh Trạng Báo Chí Tại Việt Nam - Tù Binh Và Chính Trị