Dẫn nhập

                Lịch sử của Đảng là một chuỗi dài đấu tranh trường kỳ và liên tục: Đấu tranh chống thực dân, chống Cộng Sản, chống những tai họa của Quốc Gia, đấu tranh chống lại những trở lực ngăn cản bước tiến của Đảng đồng thời cũng là những cuộc đấu tranh của các đồng chí hiện diện trong mọi hàng ngũ dân tộc, hoạt động trong mọi lănh vực, để cải thiện cuộc sống của đồng bào, để phục vụ những quyền lợi tối thượng của đất nước.

                Những cuộc đấu tranh ấy diễn tiến dưới mọi h́nh thức: hoặc ôn ḥa hoặc bạo động, bí mật, hoặc công khai, mà hiệu quả đă dẫn tới sự thành công trong mục tiêu thực hiện một chính đảng lớn mạnh trong toàn quốc, và góp phần hữu hiệu trong việc tranh thủ độc lập và dân chủ cho xứ sở.

                Khả năng đặc biệt của Đảng đă được chứng tỏ trong sự kiện nêu cao tinh thần yêu nước và ư chí bất khuất của dân tộc trước cường quyền đô hộ, trước bạo lực thống trị, trước mọi sát khí của kẻ xâm lăng. Khả năng của Đảng cũng đă đánh thắng mọi trở lực để thực hiện và kiện toàn Đại Việt Cách Mạng Đảng kế tục truyền thống của Đảng Trưởng Trương Tử Anh, thể hiện trong kỳ Đại hội Toàn Đảng kỳ I ngày 25-12-1965 nhằm phát huy truyền thống cách mạng, đưa tới quyết tâm thực hiện lư tưởng dân chủ của Đảng trong Đại hội Toàn Đảng kỳ II ngày 4-1-1970 tại Thủ đô Sài-g̣n và tiếp tục thể hiện ư chí kiên cường sắt son với dân tộc, với đất nước trong Đại hội Toàn Đảng kỳ III ngày 24-11-1995 tại Hoa Kỳ.

                T́m hiểu về Đảng sử để thấy sự gắn bó hữu cơ giữa một tổ chức cách mạng quốc gia với một dân tộc có quá tŕnh lịch sử đầy hiển hách mà cũng lắm thương đau, rút được những bài học quá khứ để chuẩn bị cho những bước đường trong tương lai, bài học của bạn cũng như của kẻ thù.